Данъчно облагане в България

Режимът на данъчно облагане в България може да се класифицира в две основни категории: Преки данъци: Корпоративен данък; •Данък върху доходите на физическите лица; •Данъци, удържани при източника. •Косвени данъци: •Данък върху добавената стойност (ДДС) •Акцизи Корпоративен данък 10% данък при източника върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, такси за услуги, капиталовите печалби и някои…

Финансов анализ 2 част – Функции на Финансовия Анализ

В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно – аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовия анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно – аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората,…

Финансов анализ 1 част

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, но и читателя, който може да бъде акционер, потенциален инвеститор или просто конкурент. Финансовият анализ се явява особен вид “специализирана” функция на управлението, която има характер на предпоставка и…

Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се явяват и негови основни преимущества. Целта ни…

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва: Приемане на документите за личния състав от Вашия офис. Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др. Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения. Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.…