ДАНЪЧНИ СТАВКИ, ПРИЛОЖИМИ В ЕС – 2012

Продължаваме темата по Закона за Данък добавената Стойност  в ЕС. Тук ще разгледаме Данъчните ставки в Общността. Държава членка Код Стан­дартна ставка Редуцирана ставка Супер редуцирана ставка Австрия AT 20% 10% Белгия BE 21% 6%/12% България BG 20% 9% Великобритания GB 20% 5% Германия DE 19% 7% Гърция EL 23% 6,5%/13% Дания DK 25% –…

Данъчно облагане в България

Режимът на данъчно облагане в България може да се класифицира в две основни категории: Преки данъци: Корпоративен данък; •Данък върху доходите на физическите лица; •Данъци, удържани при източника. •Косвени данъци: •Данък върху добавената стойност (ДДС) •Акцизи Корпоративен данък 10% данък при източника върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, такси за услуги, капиталовите печалби и някои…

Финансов анализ 2 част – Функции на Финансовия Анализ

В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно – аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовия анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно – аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората,…

Финансов анализ 1 част

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, но и читателя, който може да бъде акционер, потенциален инвеститор или просто конкурент. Финансовият анализ се явява особен вид “специализирана” функция на управлението, която има характер на предпоставка и…

Отчитане на наеми

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ – д.е.с. Въпрос: 1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда 2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице, фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата. 3. Какви документи следва да се оформят…

Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС

Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) юридическите лица, създадени по този закон, определят свободно средствата за постигане на техните цели. Юридическите лица с нестопанска цел съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната им…

Дерегистрация на фискално устройство

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Фирмата има регистриран касов апарат, през който са направени 3 плащания в брой, останалите са по банков път. От 2005 г. всички плащания са само по банков път и така ще бъде и в бъдеще. Може ли да се прекрати регистрацията по инициатива на фирмата и каква е…

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДИВИДЕНТ В ООД

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДИВИДЕНТ В ООД Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     ТЪРГОВСКИ ЗАКОН В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото…

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     КОДЕКС НА ТРУДА В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1…