Клон на предприятие- Част II

Търговски книги. 3. Търговски книги. Това е частен проблем на въпроса за счетоводството. 3.1. Всеки търговец е задължен да води счетоводство от момента на конституирането си. 3.1.1. Счетоводството е двойно: 1) за да е наясно търговеца със състоянието на собственото си предприятие. Счетоводството е дейност, в която се отразяват стопанските операции (търговските сделки и изпълнението…

Клон на предприятие – Част I

 Клон на предприятие – понятие и правен режим. 1. Понятие за клон на предприятие. Клонът е уреден в чл. 17-20 ТЗ. Той заема междинно място между правните субекти и подчинените неправосубектни поделения на търговеца. Клонът е обособяване на част от дейността на търговеца в населено място, което е различно от населеното място по седалището на…