Световната банка занижи очакванията си за растежа на България

Според новите прогнози на институцията БВП ще нарасне с 1,8% през тази година и с 2,4% през следващата   Световната банка (СБ) занижи очакванията си за икономическия растеж в България през тази и следващата година. В редовния доклад на институцията за глобалната икономика е посочено, че през настоящата година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната…

Промени в данъчното законодателство за 2013 година

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК) ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ЗАКОН за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)   Цел             Измененията и допълненията в данъчното законодателство имат…