НОЙ

НЗОК иска да вдигне здравните вноски

Кирил Вълчев, 13.07.2013 12:49 (последна актуализация 13.07.2013 12:51)

Бихме искали увеличаване на здравната вноска поне с още един процент – до 9%, за да отидат допълнителните средства за дентална медицина за децата. По този начин пакетите за деца ще станат безплатни.

В момента обаче такава стъпка не е на дневен ред, тъй като хората нямат пари. Това коментира в предаването „Седмицата“ на Дарик ресорният министър д-р Таня Андреева. Continue reading

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА- 2 Част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

Декларация обр. № 1 (приложение № 1) – подава се по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на лицето и съдържа данни за месечния осигурителен статус на лицето – дни в осигуряване, възнаграждение, осигурителен доход, осигурителни вноски, начислен данък и т.н. Вярното подаване на данните е от изключително голямо значение за осигурените, тъй като от тази декларация се използва информацията за изчисляване на пенсиите и паричните обезщетения.

Съгласно измененията и допълненията в чл. 3 от наредбата променени са сроковете за подаване на Декларация образец № 1. Тя се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП:

1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до:

а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

2. от самоосигуряващите се лица:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;

б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения – до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

4. от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

5. от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава Декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно Декларация образец № 1 за всяка календарна година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22. Декларацията се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари.

При започване или възобновяване на трудова дейност Декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.

Срокът за подаване на Декларация обр. 1 с код вид осигурен 23 от самоосигуряващите се лица, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията на чл. 9, ал. 8 от КСО, е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за осигуряването им. С изменението на чл. 4, ал. 8 от наредбата е променен срокът за подаване на Декларация обр. 1 с код корекция от самоосигуряващите се лица, избрали да внасят осигурителни вноски във фонд „Пенсии“, осигурени и на основание трудово правоотношение на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 от КСО. Декларация с код корекция се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните с код за вид осигурен 23.

Променен е срокът за подаване на Декларация обр. 1 с код корекция при прекъсване или прекратяване на упражняваната трудова дейност от самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларацията с код за вид осигурен 22 или 23. Съгласно изменението на чл. 4, ал. 9 декларацията с код за корекция се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните с код за вид осигурен 22 и 23.

При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 и 6 се подава с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Съгласно чл. 6, ал. 1 Декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, а в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 (след 30 април на следващата година със задължителни предписания на НОИ и НАП) само на електронен или хартиен носител.

Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, а тези, които имат месечно повече от 30 осигурени лица, подават декларациите само по електронен път.

В указанията за попълване на Декларация обр. 1 са направени изменения. Променени са правилата за коригиране на данни с Декларация обр. 1. От 1 януари 2013 г. освен данните в полетата на т. 2, 3, 4, 5 (т. 5.1 и 5.2) не се коригират и данните в т. 12 – Вид осигурен. За коригирането на данни в някоя от посочените точки първо се подава заличаваща декларация с попълнена буква „З“ в полето на т. 1, след което се подава декларация с коректните данни.

Променени са и са въведени нови кодове – в т. 12 – кодове 10, 17, 18, 24, 28, 82, 83.

ПРОМЕНИ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА 1 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

NOI

promeni

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите са длъжни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО периодично да представят в съответната компетентна териториална дирекция на НАП данни. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данните се определят с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8). Последните изменения и допълнения в наредбата са публикувани в ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., и са в сила от 01.01.2013 г.

Данните се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, парични обезщетения и помощите и за определяне на задълженията. Наредбата урежда сроковете, съдържанието, реда, начина за събиране и съхраняване на данни за ДОО, Учителския пенсионен фонд, ДЗПО, здравното осигуряване, фонд „ГВРС“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. Данните се подават в компетентната териториална дирекция на НАП по различни образци, като всеки образец има отделно предназначение и служи за спазване на законодателството в различните му разпоредби. Всички декларации и заявления имат различни реквизити, срокове за подаване и особености при попълването им, дадени в указания след декларациите. Към наредбата има приложения с указания за попълване на 7 декларации и едно заявление.

От 01.01.2013 г. са променени указанията за попълване на декларациите, сроковете за подаването им и са въведени образци на нови декларации и заявление.
Съгласно чл. 3а от наредбата заявлението се подава на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.

Информацията по Наредба Н-8 се подава по определени правила. Съгласно чл. 6, ал. 3 за декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП. Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. НАП не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.

Декларациите по чл. 6, ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на НАП.

Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни.

Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.

Всяко осигурено лице може да провери в интернет страницата на НОИ осигурителния си статус с издадения му от НОИ персонален идентификационен код (ПИК).

Декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на НАП или НОИ във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО за заличаване на данни, подадени с Декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, НОИ заличава същите данни, като подава Декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.

Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с Декларация образец № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на НОИ, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от КСО.

Контролът по спазване на Наредба Н-8 от 2005 г. се възлага на НОИ и НАП в зависимост от възложените им задължения.

Съгласно чл. 355, ал. 1 от КСО, който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 8 от КСО и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им (отнася се и за Наредба Н-8), се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно чл. 355, ал. 2 от КСО, който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4 с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноски и който не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице, се наказва с глоба от 250 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 2000 лв. или имуществена санкция в размер 1000 лв. за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лв., а по ал. 2 – глоба от 500 лв. за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лв.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването на наказателните постановления, обжалването и изпълнението им се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Счетоводни услуги

Аксес АСС ЕООД предлага модерно счетоводно обслужване, гарантира индивидуален подход, атмосфера на партньорство и пълно съдействие по отношение на специфичните нужди на клиента. Абонаментните счетоводни услуги включват:

 • Осчетоводяване на фактури и разплащания с клиенти
 • Осчетоводяване на плащания към доставчици
 • Осчетоводяване на митнически декларации
 • Съдействие при решаване на спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с  НАП, НОИ, ревизори и т.н.
 • Представителство на фирмата при извършването на насрещни проверки и ревизии
 • Счетоводни и данъчни консултации
 • Предостяване на информация пред управителя на фирмата за текущото състояние на дружеството
 • Водене на дневници за ДМА, изчисляване и осчетоводяване на амортизации, изготвяне на амортизационен план
 • Изготвяне и представяне в НАП на справки-декларации по ЗДДС
 • Подготовка и подаване на Интрастат декларации
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Представяне пред Инспекцията по труда
 • Представяне пред Митница
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготване на оборотни ведомости и баланс
 • Изготвяне на отчет за приходите и разходите
 • Изготвяне на отчет за паричния поток
 • Изготвяне на отчети за статистика
 • Представяне на годишни отчети пред Агенция по вписванията, НАП, НСИ

Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно
обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на
нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните
характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се
явяват и негови основни преимущества. Целта ни е чрез тази статия да сме максимално
полезни на бизнеса в България.
Всяка фирма без значение от нейния размер и капитал има нужда от коректно водено
счетоводство. Въпросът тук е каква форма за неговото осъществяване да изберете?
Дали да прибегнете до счетоводни услуги от специализирана счетоводна фирма, или да
наемете щатни счетоводители.
Тук идва ред да споменем първото и, по наша преценка, най-голямо преимущество на
абонаментното счетоводно обслужване. Счетоводното обслужване оптимизира и
намалява фирмените Ви разходи. Абонаментният договор към избраната от вас
счетоводна фирма ще ви коства месечно далеч по-малка сума, отколкото един щатен
счетоводител. Освен това няма да Ви се налага да осигурявате подходящо работно
място, месечни осигуровки, заплата, специализиран софтуер и курсове за повишаване
на квалификацията.

Друго важно преимущество се крие във факта, че повече няма да е ваша грижа, когато
вашият счетоводител се разболее, излезе в болничен, неочаквано излезе в отпуск или
не дай си Боже реши да Ви напусне. В една такава ситуация гореспоменатите проблеми
ще се решават от специализираната счетоводна фирма, на която сте се доверили.

Клиента получава уникалната възможност да се съсредоточи върху развитието на своя
бизнес. При това, той не само ще понижи разходите си, но и изцяло ще се избави от
досадните разговори с данъчни инспектори и други чиновници. Няколко са основните
причини поради, които са осезаеми вашите финансови изгоди, когато работите със
специализирана счетоводна фирма.

Според нас това са основните и най-важни преимущества, при положение, че решите
да използвате абонаментни счетоводни услуги. Фирмите, които предлагат счетоводни
услуги в България не са малко на брой, така че имате възможност да направите
правилния избор сред тях.

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва:

Приемане на документите за личния състав от Вашия офис.
Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.
Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения.
Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.
Изготвяне и предаване декларации и справки за НОИ, НСИ и НАП.
Изготвяне на справки за мениджмънта и счетоводството на клиента.
Представителство по време на ревизии и одиторски проверки.
Изготвяне на нужните справки за служителите при напускане и пенсиониране.