ведомост

Работни заплати и социално осигуряване

Аксес АСС ЕООД  предлага цялостното администриране на персонал и работни заплати. Клиентите на Аксес АСС ЕООД  могат да се възползват от следните услуги:

 • Поддържане картотека на персонала
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на фишове за заплати, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуск
 • Следене на ползваните отпуски
 • Калкулиране на месечната заработка на персонала
 • Изготвяне и осчетоводяване на ведомости за заплати
 • Рекапитулация за данъци и осигуровки по параграфи
 • Изготвяне платежни документи свързани със социалното осигуряване, включително в системи за електронно банкиране
 • Изготвяне на удостоверение за брутен и нетен доход, справки за отработени дни, отпуски и болнични за сметка на работодателя
 • Ежемесечно предоставяне на информация за осигурените лица пред НАП
 • Изготвяне и представяне пред НАП, на уведомления за назначаване и прекратяване на трудови правоотношения
 • Оформяне на трудови книжки на персонала и заверяване на трудов стаж

Обработка на заплати и свързаните начисления-професионално, изгодно и сигурно

АКСЕС АСС ЕООД предлага професионално водене на всички пейрол процеси във фирмата. Гарантираме дискретност и поверителност на информацията. Нашата пейрол услуга включва:

Приемане на документите за личния състав от Вашия офис.
Изготвяне на договори, споразумения, сл. бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.
Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения.
Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки.
Изготвяне и предаване декларации и справки за НОИ, НСИ и НАП.
Изготвяне на справки за мениджмънта и счетоводството на клиента.
Представителство по време на ревизии и одиторски проверки.
Изготвяне на нужните справки за служителите при напускане и пенсиониране.