Последните новини от нашия-ваш свят

Закона за изменение и допълнение на ЗДДС

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. Седмичен законник за 2010 бр. 47, 20 – 26 декември 2010 г. Мина ЯНКОВА – данъчен експерт В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от…

Read more

Промени в данъчното законодателство за 2013 година

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК) ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ЗАКОН за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)   Цел             Измененията и допълненията в данъчното законодателство имат…

Read more

Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС

Костадин ИВАНОВ – данъчен експерт Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) юридическите лица, създадени по този закон, определят свободно средствата за постигане на техните цели. Юридическите лица с нестопанска цел съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната им…

Read more

Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се явяват и негови основни преимущества. Целта ни…

Read more

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДИВИДЕНТ В ООД

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДИВИДЕНТ В ООД Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     ТЪРГОВСКИ ЗАКОН В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото…

Read more

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР Седмичен законник за 2010 бр. 48, 27 дек. 2010 г. – 2 ян. 2011 г.     КОДЕКС НА ТРУДА В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1…

Read more

Правни услуги и регистрации

    Аксес АСС ЕООД  предоставя квалифицирано съдействие, или извършва пълната процедура при:   Регистрация на ООД, ЕООД, ЕТ Промяна на седалище и адрес на управление Промяна на име на фирма Смяна на управители и съдружници, включване на нови съдружници Промяна в начина на управление и представителство на фирмата Промяна в дейността на фирмата Изваждане…

Read more

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде…

Read more

От 2017 г. вноската за пенсия започва да расте

PortalTRZnormativi.bg, 03-Ян-2017 Tags: осигурителни вноски, минимални осигурителни прагове, минимална заплата За първи път от дълго време насам осигурителната тежест за трудещите се българи се повишава с директен ръст на вноските. Допълнително тежестта през 2017 г. ще се увеличи и поради повишението в размера на минималната заплата и съответно средния ръст на минималните осигурителни прагове за…

Read more

Отчитане на наеми

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ – д.е.с. Въпрос: 1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда 2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице, фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата. 3. Какви документи следва да се оформят…

Read more