Последните новини от нашия-ваш свят

Счетоводни услуги

Аксес АСС ЕООД предлага модерно счетоводно обслужване, гарантира индивидуален подход, атмосфера на партньорство и пълно съдействие по отношение на специфичните нужди на клиента. Абонаментните счетоводни услуги включват: Осчетоводяване на фактури и разплащания с клиенти Осчетоводяване на плащания към доставчици Осчетоводяване на митнически декларации Съдействие при решаване на спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с  НАП, НОИ, ревизори…

Read more

Специална схема за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на крайни клиенти в други държави членки,…

Read more

Световната банка оряза очакванията си за глобалната икономика

Global Markets Ltd., 13 юни 2013 Световната банка оряза очакванията си за ръста на глобалната икономика, докато развиващите се държави от Китай до Бразилия демонстрират по-слаба експанзия от предвижданото. В Европа, бюджетните съкращения и подроненото доверие на инвеститорите задълбочават проблемите на възстановяването.

Read more

Световната банка занижи очакванията си за растежа на България

Според новите прогнози на институцията БВП ще нарасне с 1,8% през тази година и с 2,4% през следващата   Световната банка (СБ) занижи очакванията си за икономическия растеж в България през тази и следващата година. В редовния доклад на институцията за глобалната икономика е посочено, че през настоящата година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната…

Read more

Работни заплати и социално осигуряване

Аксес АСС ЕООД  предлага цялостното администриране на персонал и работни заплати. Клиентите на Аксес АСС ЕООД  могат да се възползват от следните услуги: Поддържане картотека на персонала Изготвяне на трудови договори Изготвяне на фишове за заплати, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуск Следене на ползваните отпуски Калкулиране на месечната заработка…

Read more

Публикуване на ГФО в търговския регистър

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година в следните срокове: а) едноличните търговци (само тези, чиито отчети подлежат на независим финансов одит) – в срок до 31 май на следващата година; б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;…

Read more

Процедура по заличаване на eдноличен търговец (ЕТ)

Представяме ви последователно стъпките за заличаването на Едноличен търговец (ЕТ): 1. Пререгистрация на ЕТ в Агенция по вписванията – в случай, че все още не е пререгистриран. 2. Подаване на заявление-декларация съгласно изискванията на чл. 5 ал. 10 от КСО.Изискванията гласят, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават…

Read more

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА- 2 Част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 1 (приложение № 1) – подава се по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на лицето и съдържа данни за месечния осигурителен статус на лицето – дни в осигуряване, възнаграждение, осигурителен доход, осигурителни вноски, начислен данък и т.н. Вярното подаване на данните е от изключително голямо значение…

Read more

ПРОМЕНИ В НАП ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА – 3 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Декларация обр. № 3 (приложение № 2) – подава се до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните. Отнася се за лица, вноските на които са за сметка на републиканския бюджет – от училища за учениците над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване…

Read more

ПРОМЕНИ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ И САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА 1 част

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите са длъжни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО периодично да представят в съответната компетентна териториална дирекция на НАП данни. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данните се определят с Наредба № Н-8 от 29 декември…

Read more