Касова отчетност на ДДС

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС
ЛИЛЯНА ПАНЕВА – ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ

Една от най-съществените промени в ЗДДС (обн., със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.) е въвеждането на режим за функциониране на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”. Резюмиран накратко, този режим разрешава данъчно задължените лица да отчитат дължимия ДДС към бюджета, когато получат от клиента си плащането по съответната доставка, като правото на приспадане на данъчен кредит от страна на последния възниква от момента, в който той е заплатил на доставчика си доставените му стоки или услуги. Редът, по който ще се прилага режимът, е регламентиран с разпоредбите на Глава седемнадесета “а”, чл. 151а – чл. 151д от ЗДДС и Глава шестнадесета “а”, чл. 104а – 104и от ППЗДДС.

1. Условия за прилагане на режима за касова отчетност

1.1. Данъчно задължени лица с право да го прилагат

Режимът за касовата отчетност ще се прилага по избор от лица:

– регистрирани за целите на облагането с ДДС по реда на чл. 96, 97 или чл. 100 от закона, които имат максимален облагаем оборот в размер до левовата равностойност на 500 000 евро (979 150 лв.), реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, които

– нямат влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от ДОПК; и/или влязал в сила акт за отговорност по реда на чл.177 от ЗДДС (солидарна отговорност за неиздължен ДДС от други лица), и

– нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или им е издадено разрешение за тяхното отсрочване или разсрочване.

1.2. Доставки, за които ще се прилага режимът

Новият режим ще се прилага само за доставките с място на изпълнение в страната. Той няма да се прилага за доставките:

– при внос на стоки, ВОД и ВОП;

– към нерегистрирани по ЗДДС лица;

– които са освободени от облагане;

– с местоизпълнение извън територията на страната и тези на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателите им;

– по договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3;

– със специален режим на облагане;

– при които възнаграждението не се изплаща по банков път или чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;

– облагаеми с нулева ставка по глава трета;

– осъществявани между свързани лица; и

– онези, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е извършено цялостно плащане, включително за дължимия ДДС.

2. Процедура за получаване и прекратяване на правото за прилагане на режима

2.1. Получаване на правото за прилагане на режима

Режимът за касова отчетност може да се прилага след получаване на разрешение от органите на НАП. То се издава въз основа на писмено искане на лицето, съставено по образец – приложение № 27 на ППЗДДС, подадено до съответната ТД на агенцията по реда на процедурата, регламентирана в чл. 101 от ЗДДС. Към искането за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот на лицето за последните 12 месеца преди текущия.

Разрешението се изготвя по образец – приложение № 28 към ППЗДДС. Лицата, получили такова разрешение, ще бъдат включени в специален публичен регистър, създаден и поддържан от НАП, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК. Документът се връчва на лицето еновременно с връчването на акта за регистрацията му. По силата на чл. 151б, ал. 1 от ЗДДС лице, получило разрешение, прилага режима от първия ден на месеца, следващ месеца на получаването му. Информацията по регистрацията е достъпна и се публикува на интернет страницата на приходната администрация.

2.2. Прекратяване на правото за прилагане на режима

Прилагането на режима може да се прекрати по искане на лицето или по преценка на данъчната администрация. Правото за прилагането му се прекратява от деня, следващ деня на връчване на акта за неговото прекратяване. Едновременно с това органът по приходите заличава лицето от създадения за целта публичен регистър.

а) Прекратяване прилагането на режима по искане на лицето

Лицето, получило разрешение за прилагане на специалния режим, може да предприеме действия за прекратяване на прилагането му, независимо от това дали за него са налице или не условията, посочени в т. 1.1. по-горе (чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС). Възможните хипотезите в тази връзка са две:

– когато тези условия са налице, лицето може да предприеме действия за прекратяване прилагането на режима само след изтичането на 12 месеца, смятано от месеца, следващ месеца на издаване на даденото му разрешение;

– когато някое от условията по чл. 151а, ал. 1 не е налице, лицето, получило разрешение за прилагане на специалния режим, предприема действия за прекратяване на неговото прилагане поради промяната на обстоятелствата. В такива случаи искането се подава в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата.

Независимо коя от тези хипотези е приложима в даден случай, лицето подава до съответната ТД на НАП искане за прекратяване прилагането на режима. Искането се съставя по образец – приложение № 29 към ППЗДДС.

Когато искането се подава поради възникване на обстоятелства, при които режимът е неприложим, към него се прилага и справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия месец, определен по месеци по реда на чл. 96 от закона. Въз основа на искането органът по приходите извършва проверка и издава акт, с който потвърждава или мотивирано отказва да прекрати прилагането на специалния режим.

Лицата, които са избрали по собствено желание да прекратят ползването на режима за касова отчетност, т.е. връщат се към ползване на общия ред за начисляване и отчитане на ДДС, въпреки наличието на обстоятелствата, които им дават право да прилагат режима, следва да имат предвид, че не може да искат отново разрешение за неговото прилагане преди изтичането на 12 месеца, смятано от началото на месеца, следващ месеца на прекратяването му.

б) Прекратяване прилагането на режима по инициатива на орган по приходите

Правото за прилагане на режима се прекратява по инициатива на данъчната администрация с издаване на акт, когато:

– се установи, че някое от условията по чл. 151а, ал. 1 не е налице и въпреки това лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на искане за прекратяване ползването на режима;

– лицето е приспаднало данъчен кредит преди настъпване на нормативно определените за целта условия (чл. 151г, ал. 1 от ЗДДС);

– за лицето са налице нарушения, квалифицирани от чл. 151в, ал. 8 от ЗДДС като “обстоятелства по чл. 176 от закона” и в частност, когато се установи, че то не е издало или отразило издададен протокол за дължим ДДС при получено плащане за извършена от него доставка на стоки или услуги в отчетния регистър по чл. 124, ал. 1, т. 2 и в справка-декларацията по чл. 125 от закона за периода, през който данъкът е станал изискуем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *