Данъци

ДАНЪЦИТЕ – да нарушим ли закона или мъдро да оптимизираме данъчното бреме?

Законодатели, държавни чиновници и бизнесмени единодушно отбелязват, че законовите разпоредби в областта на данъчното облагане все още не са на равнището на модерните законодателства, поради което съществуват проблеми и трудности при практическото им прилагане:

– една част от разпоредбите противоречат на икономическата логика;

– друга част противоречат на финансовите реалности;

– не се постига в очакваната степен еднопосочност в интересите на държавата и бизнеса чрез осъществяване фискалната политика на държавата, и т.н.

Определянето на облагаемата печалба и данъчната тежест на компанията е сложен, труден и все още противоречив комплекс от механизми, процедури и действия.

Нашата работа е да Ви предложим конкретни практически решения за оптимизиране на данъчната тежест на фирмата.

В състояние сме да Ви предложим професионални консултации, отнасящи се до:

– Данъчно признаване на разходите за амортизации на дълготрайните материални активи.

– Ефектите от преоценка на активите.

– Ефектите от данъчно преобразуване на годишния финансов резултат.